mobilemenu
1img-3227-5-49.jpg
1img-3227-5-50.jpg
1img-3227-5-49.jpg

Tájékoztató

Tájékoztató a bejelentésre vonatkozó, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben belső visszaélés-bejelentési elektronikus űrlapon történő írásos rendszerről

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A bejelentést elektronikus űrlapon írásban teheti meg https://bejelentes.adokamara.hu címen, az Új bejelentés menűben.


Tásaságunknál a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője

•    szerződés keretében Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli szolgáltatók Országos Egyesülete (1136. Budapest, Pannónia utca 11. 4. em. 406.; bírósági nyilvántartási száma: 14-02-0000646 Kaposvári Törvényszék; országos azonosító: 1500/60152/1990/601521990), mint külső szervezet,
amely a bejelentés kivizsgálásában való közreműködéssel Dr. Pálvölgyi László Ügyvédi Irodát bízza meg;
•    a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja, de indokolt esetben a kivizsgálási határidőt a törvényben foglaltak szerint maximum három hónapra meghosszabbíthatja.
•    A bejelentés kivizsgálása során kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.
•    A bejelentés kivizsgálása mellőzésre kerül, ha
    - a bejelentést azonosíthatatlan (névtelen) bejelentő tette meg,
    - a bejelentést nem az erre jogosult -lentebb részletezett– személy tette meg,
    - a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés,
    - a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.
•    a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja, kivéve, ha a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

Bejelentést tehet

•    a foglalkoztató által foglalkoztatott, továbbá az a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó személy is, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, valamint az is, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;
•    a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy;
•    az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll vagy a szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt, továbbá az a szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó személy is, aki esetében szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
•    a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is, vagy a szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt, továbbá az a szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó személy is, aki esetében szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
•    a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes, vagy a szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt, továbbá az a jogviszonyt, szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó személy is, aki esetében szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

 

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője

•    a bejelentőnek
      - elektronikusan azonnal visszaigazolja a bejelentés fogadását –ha a bejelentő adott meg email-címet;
      - levélben, postai úton 7 napon belül visszaigazolja a bejelentés fogadását
•    a bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatja
      - a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról;
      - a tisztességes eljárás követelményének megfelelően, hogy az a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejthesse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

Adatvédelem, bejelentő védelme

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

•    a bejelentőnek,
•    annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott,
•    annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet,

a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kerülnek kezelésre és továbbításra a bejelentés kivizsgálásában résztvevő ügyvéd részére. A kezelt adatok közül haladéktalanul törlésre kerülnek azok a személyes adatok, amelyek a fenti felsoroláson kívüliekre tartalmaznak személyes adatokat.

A bejelentő személyes adatai csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos hozzájárult. A panaszos személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

A bejelentő személyazonosságát, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

•    ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel,
•    alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott,

személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

 

 

Tájékoztató

Tájékoztató a bejelentésre vonatkozó, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben belső visszaélés-bejelentési elektronikus űrlapon történő írásos rendszerről

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A bejelentést elektronikus űrlapon írásban teheti meg https://bejelentes.adokamara.hu címen, az Új bejelentés menűben.


Tásaságunknál a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője

•    szerződés keretében Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli szolgáltatók Országos Egyesülete (1136. Budapest, Pannónia utca 11. 4. em. 406.; bírósági nyilvántartási száma: 14-02-0000646 Kaposvári Törvényszék; országos azonosító: 1500/60152/1990/601521990), mint külső szervezet,
amely a bejelentés kivizsgálásában való közreműködéssel Dr. Pálvölgyi László Ügyvédi Irodát bízza meg;
•    a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja, de indokolt esetben a kivizsgálási határidőt a törvényben foglaltak szerint maximum három hónapra meghosszabbíthatja.
•    A bejelentés kivizsgálása során kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.
•    A bejelentés kivizsgálása mellőzésre kerül, ha
    - a bejelentést azonosíthatatlan (névtelen) bejelentő tette meg,
    - a bejelentést nem az erre jogosult -lentebb részletezett– személy tette meg,
    - a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés,
    - a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.
•    a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja, kivéve, ha a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

Bejelentést tehet

•    a foglalkoztató által foglalkoztatott, továbbá az a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó személy is, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, valamint az is, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;
•    a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy;
•    az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll vagy a szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt, továbbá az a szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó személy is, aki esetében szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
•    a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is, vagy a szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt, továbbá az a szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó személy is, aki esetében szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
•    a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes, vagy a szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt, továbbá az a jogviszonyt, szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó személy is, aki esetében szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

 

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője

•    a bejelentőnek
      - elektronikusan azonnal visszaigazolja a bejelentés fogadását –ha a bejelentő adott meg email-címet;
      - levélben, postai úton 7 napon belül visszaigazolja a bejelentés fogadását
•    a bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatja
      - a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról;
      - a tisztességes eljárás követelményének megfelelően, hogy az a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejthesse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

Adatvédelem, bejelentő védelme

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

•    a bejelentőnek,
•    annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott,
•    annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet,

a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kerülnek kezelésre és továbbításra a bejelentés kivizsgálásában résztvevő ügyvéd részére. A kezelt adatok közül haladéktalanul törlésre kerülnek azok a személyes adatok, amelyek a fenti felsoroláson kívüliekre tartalmaznak személyes adatokat.

A bejelentő személyes adatai csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos hozzájárult. A panaszos személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

A bejelentő személyazonosságát, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

•    ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel,
•    alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott,

személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

 

 


email